Městská zeleň na jihu Arménie

, 2021-12-18

Organizace New Horizons NGO z města Goris na jihu Arménie vede díky podpoře NESEHNUTÍ kampaň s názvem Zelená komunita. V rozšířených komunitách Goris je ochrana zelených ploch a stromů na nízké úrovni. Místní samosprávy nemají strategii pro zachování a rozvoj zelených ploch. V důsledku zhoršení socioekonomické situace komunity se v regionu zvýšila těžba stromů, což přispívá k erozi půdy a prašnosti. Proto se kampaň zaměří na vytvoření dlouhodobé a participativní strategie rozvoje a zachování zelených zón ve městě.

V roce 2021 provedli dotazníkové šetření v různých skupinách. Pro orgány místní samosprávy byl dotazník zaměřen na zjišťování jejich názorů na rozvoj zeleně, jimi realizované akce a vypracované záměry. Dotazník pro občanskou společnost dotazníky poukazují na problémy rozvoje zelených ploch v obci, jak je lze rozvíjet a jak efektivní je práce orgánů místní samosprávy.

Na základě výsledků dotazníků byly vedeny rozhovory se zástupcem vedoucího komunity Goris, s vedoucím oddělení pro styk s veřejností, s vedoucím odboru zemědělství. Konstatovali, že neexistuje žádná strategie rozvoje zelených ploch, ale jsou naklonění tomuto procesu přidat na důležitosti a řešit stávající problémy. Město však nemá finanční prostředky na prořezávání a rozvoj zelených ploch a jsou ochotni spolupracovat na řešení problémů.

Rozhovory byly vedeny také s komunitními aktivisty, specialisty, architekty a zástupci obchodu.

V rozhovoru účastníci zmiňovali že je pro ně důležité řešit problémy spojené se zelenými plochami v obci, že kontrola místních úřadů nad kácením stromů a ochranou zelených ploch je slabá. Neexistují žádné aktivity a plánování pro zachování a rozvoj zelených ploch. Městské stromy nejsou odborně ošetřovány a vůbec se neprořezávají. Problémy jsou s environmentální výchovou a s kultivací veřejných prostorů. Problém závlahové vody narušuje zachování zelených ploch v určitých oblastech a blízkých vesnicích. Podnikatelský sektor není do tohoto procesu zahrnut.

Vytvoření pracovní skupiny pro vypracování strategie

Byla vytvořena pracovní skupina. Prvotní setkání se zástupkyněmi a zástupci společnosti, s orgány místní samosprávy a s dalšími představiteli obce ukázala, že lidé se o tuto problematiku zajímají a jsou připraveni podílet se na tvorbě strategie rozvoje zeleně. Aktivně nabízejí svůj pohled na ozeleňování ploch v obci, prezentovali také návrhy, jak rozvíjet proces ozelenění ploch v obci, v jaké části obce jsou potřeba stromy a navrhovali, kde vytvořit parky atd.

Rozhovor s místními lesními úřady

Proběhla schůzka s vedením místního lesního hospodářství a schůzka s vedoucími lesního hospodářství. Rozhovor byl nahrán a přepsán, byly identifikovány problémy a návrhy, které byly zohledněny v další práci a provedena analýza. Lesní manažeři navrhli, že v obci není dostatek lesních ploch a existují oblasti, které by bylo možné zalesnit. Stěžovali si, že v obci dochází ke kácení stromů, a poznamenali, že za to nikdo nenese odpovědnost, město má malou kontrolu a nepokutuje. Konstatovali, že spolupráce s místní vládou je slabá, neexistuje společná spolupráce a plánování rozvoje zeleně za účasti společnosti, ale jsou připraveni spolupracovat a použít vlastní zdroje pro rozvoj zelených ploch.

Vytvoření facebookové stránky pro informování a mobilizaci sběru návrhů

V úvodu představení projektu na Facebooku byla založena stránka, která prezentuje akce spojené se zelenými plochami, představuje problémy zelených ploch komunity Goris a také ukazuje pozitivní příklady a návrhy pro rozvoj zelených ploch. Stránka také vybízí lidi, aby aktivně ozelenili své okolí. Stránka také prezentuje materiály ze schůzek, které se v rámci programu konaly.

Rozhovory a sběr návrhů s vedoucími vzdělávacích institucí

Uskutečnilo se setkání se zástupci vzdělávacích institucí a sféry, byly diskutovány stávající problémy rozvoje zeleně v obci, možnosti a způsoby rozvoje. Během diskuse bylo konstatováno, že zelené plochy jsou pro komunitu Gorisu důležité z hlediska vzdělávání a kultury, že environmentální výchova je na nízké úrovni, neexistují relevantní účinné metody a literatura. Nízká úroveň environmentální výchovy v předškolních zařízeních a školách negativně ovlivňuje postoj společnosti k životnímu prostředí, ve kterém vidíme znečištěné řeky, kácení stromů a další projevy ničení a znečišťování zeleně.

Setkání se školou, studentskou, rodičovskou radou

Proběhla setkání se studenty a školáky, byly identifikovány problémy rozvoje a ochrany zeleně, byl zajištěn průběžný program, jeho cíle a akce.

Zjištěné problémy

Nízká úroveň environmentální výchovy v předškolních zařízeních, ve školách a na vysokých školách, chybí metodická literatura a praktické vyučování není realizováno.

Podnikatelský sektor komunity je lhostejný k řešení ekologických problémů a neexistují žádné iniciativy na úrovni komunity. Neexistují žádná místní rozhodnutí o přilákání podniků do odvětví ekologizace.

Nízká komunikace členů orgánů místní samosprávy, iniciativy a aktivity nejsou prováděny, někdy se konají pouze nárazové úklidové akce (tzv.subbotniky), ale chybí participace obyvatel, účastní se pouze zaměstnanci podřízení komunitě.

Neexistuje žádný proces péče o stromy, nejsou žádní specialisté a stromy na ulicích jsou v tristním stavu. Neexistují žádná účinná opatření pro kontrolu znečištění životního prostředí a kácení stromů.

Proběhlo setkání s turistickými organizacemi. Během jednání se diskutovalo o významu zelených ploch pro rozvoj cestovního ruchu, organizace se rozhodly, že jsou připraveny podporovat komunitu v zachování a rozvoji zelených ploch, poznamenaly, že obec nemá v této otázce strategii. Poznamenali také, že environmentální nevládní organizace nejsou v komunitě aktivní a média nejsou rozvinutá, nevěnují životnímu prostředí náležitou pozornost, neexistují žádné kontrolní mechanismy.

Bude vypracován balíček návrhu na rozvoj zelených ploch města, na základě zkušeností z jiných zemí. V další fázi kampaně iniciativa chystá veřejnou informační kampaň ohledně strategie rozvoje zeleně a pořádat veřejné diskuze, kde pomocí participatvních metod bude zapojena širší veřejnost připomínkovat návrh strategie zelených ploch. Diskuse se zúčastní zástupci samospráv, zástupci vzdělávacích institucí a dalších cílových skupin. Místním úřadům bude předložen tento návrh strategie rozvoje zelených ploch ․