Letní škola aktivismu v Gruzii

, 2022-10-01

Pro posílení demokracie v kterékoliv zemi je přínosné vytvoření prostředí, v němž se nová generace leaderů a aktivistů může zapojit do otevřené debaty a ovlivňovat rozhodování dotýkající se života společnosti. Aktivnější a informovanější část mladých lidí může přispět k úspěšnému provádění reforem v zemi za předpokladu, že jsou dobře informováni, chápou, jak fungují demokratické procesy a mají potřebné znalosti a schopnosti.

S cílem pomoci řešit relativně nízkou úroveň občanské angažovanosti mezi mladými lidmi jsme na přelomu srpna a září v gruzínském Ambrolauri v regionu Rača-Lečchumi  uspořádali Letní školu aktivismu zaměřenou na rozvoj občanských, aktivistických a leaderských dovedností. Akce se zúčastnilo 15 mladých lidí převážně z příhraničních oblastí Gruzie a dva lidé z Arménie. Intenzivní program sedmidenní školy zahrnoval ukázky zajímavých pilotních projektů, zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti v oblasti občanského aktivismu a participace veřejnosti, analýzu problémů místních komunit, základy facilitačních dovedností, práci s cílovými skupinami a mobilizaci veřejnosti, základy vedení občanských kampaní, práci s dobrovolníky, vyhledávání zdrojů financování a komunikaci s dárci.

Akci zahájila vedoucí rozvojového úseku Velvyslanectví ČR v Gruzii Jana Zelingerová. Popřála účastníkům a účastnicím aktivní přístup, otevřenost novým poznatkům a úspěch při uplatňování získaných dovedností ve svých komunitách.

Lektoři a lektorky z Gruzie, Běloruska, Ukrajiny a České republiky motivovali účastníky a  pomáhali jim osvojovat si a rozvíjet získané znalosti a dovednosti. Jednotlivé bloky probíhaly formou prezentací a otevřených diskusí, interaktivních cvičení, simulačních her a skupinové práce, které umožnily účastníkům se co nejvíce se zapojit a aktivně komunikovat. Mladí lidé měli také velký zájem o mikrograntovou soutěž, která v rámci letní školy proběhla. Rozvíjely své nápady a prezentovali připravené projektové záměry přímo na akci. Na základě hlasování hlasová účastníků a expertů byly vybrány tři iniciativy, které obdržely financování pro realizaci svých návrhů.

Každá účastnice i účastník působili jako důležitý zdroj informací a znalostí pro ostatní. Školitelé ve svých programových blocích pomáhali účastníkům osvojit si nové znalosti dovednosti a k probíraným tématům doplňovali i teoretické základy. Škola aktivismu se tak pro mladé lidi stala platformou, kde si mohli vyměňovat poznatky, kriticky reflektovat své vlastní zkušenosti a přesvědčení a navzájem si pomáhat rozvíjet vlastní nápady na projekty a další aktivistickou práci. Po celou dobu letní školy panovala v týmu skvělá atmosféra spolupráce, otevřenosti, vzájemného porozumění a samozřejmě i zábavy. Pro účastníky měla velký význam nejen samotná náplň školy, ale také možnost mezi sebou komunikovat a být v kontaktu se zástupci různých regionů, etnických skupin a subkultur. Zásadní byla rovněž možnost otevřeně vyjádřit svůj názor a diskutovat o tématech, která jsou pro ně důležitá.

Letní škola aktivismu byla organizována ve spolupráci s gruzínskou organizací Abzainterkont, která je nejen dlouhodobým partnerem NESEHNUTÍ, ale v jejích řadách jsou zkušení odborníci v oblasti místního rozvoje a rozvoje občanské participace v západní Gruzii. Projekt je realizován v rámci Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR.