Komunitní plánování na severu Arménie

, 2022-01-10

Oleg Dulgaryan je ředitelem partnerské organizace NESEHNUTÍ v Arménii a je také jedním z občanských lídrů, kterému se daří aktivizovat a mobilizovat místní obyvatele, aby byly slyšet jejich hlasy vyzývající k řešení palčivých otázek komunit. 

Spolu s ním se nacházíme na severu Arménie blízko hranice s Gruzií, kde se rozkládá rozšířená obec Achtala, kde žije téměř šest a půl tisíc obyvatel ve dvou městských centrech a šesti vesnických. Achtala sdružuje dvě města- Achtala a Šamluch a šest vesnic Bendik, Verin Achtala, Nechoc, Pokr Ajrum, Mec Ajrum a Čočkan. Je to okrajový region nacházející se 179 km od hlavního města Jerevan a 65 km od oblastního centra Vanadzoru.

Podél silnic vedoucích k osadám rozšířené komunity Achtala se v důsledku těžby rud vytvořily skládky, které nejen hyzdí okolí, ale mají za následek významné ekologické problémy. Odkaliště mezi vesnicemi Mec Ajrum a Čočkan je poměrně významným nebezpečím pro okolí, protože je plné chemického odpadu. To vše vede k nejen k problémům životního prostředí, ale přímo ohrožuje lidské zdraví. Znečištěná voda teče z kovozpracovné továrny v Achtale do stejnojměnné řeky, mísící se s větším tokem Debedem a ohrožuje tak celý vodní ekosystém.

znečištěná řeka Achtala, foto: Citizen's voice media

Problémy komunity Achtala

Pro tuto oblast je typická složitá ekologická situace, která je v důsledku činnosti Achtalského těžebního komplexu těžícího převážně měďné rudy. Místní obyvatelé mají povětšinou nízké sociální postavení, pracují přímo pro těžební společnosti anebo hospodaří na poli, ale hospodářské výnosy jsou vzhledem k míře znečištění nízké.

Achtala, foto: Citizen's voice media

 Jaké problémy se objevily při komunikaci s místními obyvateli? Vybrali jste už konkrétní problém, na kterém chcete dále pracovat?

Ze setkání s místní komunitou vyplynulo, že by se chtěli zaměřit na alternativní rozvoj obce a jeho možnosti, na vytvoření sociálních pracovních míst a na celkové zvyšování sociální úrovně obce. Organizace CCMS (Centrum pro komunitní mobilizaci a podporu) a Ecolur ve spolupráci s českou nevládní organizací Arnika provedly v letech 2018-2021 výzkum vlivu těžebního průmyslu na lidské zdraví a životní prostředí. Výsledky studie jsou velmi znepokojivé. Rozdíl mezi hodnotami těžkých kovů naměřenými v řece před továrnou a v dolním toku pod ní, byl desetinásobný až 77x vyšší u mědi, podobné hodnoty byly nalezeny v lidských vzorcích z této oblasti.

Arkadi Tamazyan, starosta rozšířené komunity Achtala mluvil o vyhlídkách alternativního ekonomického rozvoje v komunitě a zdůraznil hlavně rozvoj zemědělství a agroturistiky. “Tím, že jde o podhorskou zónu, je možné rozvíjet zemědělství, chov dobytka i včelařství. V našem kraji jsou všechny podmínky pro rozvoj cestovního ruchu: nádherná příroda, historická a kulturní místa, eko potraviny. Nedostatek hotelů a penzionů a špatný stav cest mají však negativní dopad na rozvoj cestovního ruchu.”

Achtalský klášter, foto: Citizen's voice media

Jakým způsobem jste vybrali problém?

Komunikace s obyvateli obce probíhala prostřednictvím individuálních setkání i fokusních skupin a diskusí, při kterých dali obyvatelé primární prostor pro dlouhodobé působení na problematiku podpory alternativního rozvoje především v oblastech cestovního ruchu, zemědělství a lesnictví.

Marus Grigoryan je jedním z aktivních mladých lidí Šamluch.”Protože jsme blízko dolu, nemůžeme ani prodávat ovoce a bobule na trhu," řekla. Skupina mladých lidí se snažila prodávat regionální bylinky, ale kvůli blízkosti dolu se jim nepodařilo získat certifikát k zahájení produkce čaje. 

Obyvatel Achtaly Aram Parsadanjan, který nyní pracuje jako instruktor raftingu se vyjádřil, že těžební odpad je na státní úrovni špatně kontrolován, ale že region má potenciál nabídnout zážitkový turismus nejen pro tuzemské návštěvníky.

Aram Parsadanjan, foto: Citizen's voice media

"Region je bohatý také na historické a kulturní památky s vyhlídkami na rozvoj různých odvětví cestovního ruchu, od vodních sportů po vzdušné, čekají tady pro turisty mnohá dobrodružství, horské kempování, stanování i rafting."

Zemědělec z Čočkanu Samvel Siradeghjan ujišťuje, že region má nejpříznivější podmínky pro rozvoj zemědělství. V sovětských dobách bylo předním odvětvím zemědělství v obci ovocnářství, pěstovalo se různé ovoce, ale pro rozvoj tohoto odvětví zemědělství je nutné vyřešit problém závlahové vody v obci.

Samvel Siradeghjan, foto: Citizen's voice media

"Nejen, že by se měly posílit nebo vyměnit čerpací stanice za nové, ale zrenovovat stávající vnitřní síť, cca 1000 hektarů půdy není využito. Bylo mnoho programů a návrhů řešení problému s vodou, ale zatím nepřinesly žádné řešení."

Mládež z osady Šamluch chce také vytvořit centrum mládeže, tato idea také zapadá do kontextu alternativního rozvoje.

Spolupráce s místními komunitami

Jak reagovali místní obyvatelé na první kontakt?

Vesničané nás již znají dlouho, takže odezva byla pozitivní a poměrně záhy se vytvořila skupina aktivních mladých lidí, převážně žen, které se kontinuálně zapojují.

Byla již zorganizována různá setkání, kterých se celkově účastnilo více než 50 osob.

Jaké byly reakce na vaše dotazy a na ideu vytvoření společného plánu kampaně?

Mladí lidé byli velmi motivovaní. Sice existují komplexy a stereotypy, například jsou místní komunity, kde aktivní lidi hanlivě nazývají “udavači”, což v některých případech brání mladým lidem se ozvat, nicméně dlouhodobě pracujeme na vyvracení těchto stereotypů a dosahujeme viditelného zlepšení.

Bylo něco, co vás překvapilo? Co vás nejvíce bavilo na práci s místní komunitou?

Ano, nečekané nápady komunity- například v oblasti cestovního ruchu a aktivizace mládeže v osadě Šamluch, kde běžne není mnoho aktivních osob. 

Achtala, foto: Citizen's voice media

Jaká je vaše další vize práce s komunitou? Jaký je váš další akční plán?

Kontakty s komunitou budou udržovány i nadále. Chystáme komunitní setkání za účelem vytvoření plánu sběru návrhů na alternativní rozvoj a zvýšení podpory tohoto směřování celé komunity.

V rámci přípravy tohoto plánu budou probíhat fokusní skupiny a komunitní diskuse. Bude následovat předkládání návrhů místním úřadům a zodpovědným orgánům, prosazování tohoto směru alternativního rozvoje na místní i celostátní úrovni. A také vyhledávat možnosti jak získat potřebné finanční zdroje pro tyto plány- například na vytvoření centra mládeže, na které může vláda poskytnout finance, pokud dojde ke spolufinancování ze strany místních samospráv.

Achtala, foto: Citizen's voice media

Setkali jste se s nějakými problémy nebo obtížemi? Podařilo se vám je vyřešit, případně jak?

Jak bylo uvedeno výše, hlavním problémem byly místní stereotypy, také v některých osadách byly potíže s mobilizací obyvatel, zejména v průmyslových osadách.

Otázku alternativního rozvoje hornických komunit nastoluje organizace Centrum komunitní mobilizace a podpory CCMS asi dva roky, prosazování tohoto směřování probíhá jak v komunitě Achtala, tak v jiných komunitách, ale víme, že je důležité zapojit širší vrstvy společnosti a propagovat ji více v různých osadách.

Komunitní plánování ve čtyřech regionech Arménie podporuje NESEHNUTÍ za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí a projektu TRANSITION.