Abcházie

Svobodný přístup k informacím v Abcházii


organizace: Asociace novinářů a pracovníků médií Abcházie

místo: Abcházie

rok: 2013

Abchazské sdružení novinářů a novinářek rozšířilo svou kampaň za zrušení trestného činu pomluvy o další téma, který se netýká jen médií a žurnalistiky. Organizace si předsevzala prosadit takové změny zákona o svobodném přístupu k informacím, aby existoval funkční mechanismus, pomocí kterého by mohl kdokoliv od úřadů získat téměř libovolné informace.

Neziskové organizace v Abcházii sice před několika lety prosadily přijetí zákona o svobodném přístupu k informacím, ukázalo se ale, že jeho současná podoba není příliš funkční a to především kvůli těžké vymahatelnosti práv zakotvených v zákoně. Skupina proto připraví analýzu současného fungování zákona a zjistí postoje odpovědných institucí k dosavadnímu fungování zákona. Poté právníci skupiny připraví návrh změn zákona, které by umožnily reálnou dostupnost informací zlepšit, a sdružení se bude snažit prosadit přijetí těchto změn v parlamentu.

Pomoci k prosazení takto stanoveného cíle má i rozsáhlá informační kampaň na podporu svobodného přístupu k informacím. Ta bude probíhat v místních sdělovacích prostředcích, skrze nová média či přímým kontaktem na veřejných diskusích a kulatých stolech s občany i představiteli organizací, na jejichž fungování bude mít nový zákon dopad.

Fungování této aktivní skupiny a jejich kampaň prosazující právo na informace NESEHNUTÍ podpořilo nejen finančně, ale také provedením strategického naplánování kampaně, konzultacemi a poskytnutím podkladů a dokumentů o podobných kampaních v jiných zemích či rešeršemi informačních zákonů jinde ve světě.

Zástupkyně skupiny bude mít díky NESEHNUTÍ možnost měsíční stáže v ČR, kde získá zkušenosti a informace o situaci v této oblasti v ČR (chystaná novelizace informačního zákona, postoje veřejné správy i občanských iniciativ). Na stáži si také osvojí využívání informačního zákona nejen z pozice nevládních organizací, ale i ze strany sdělovacích prostředků.